Kế hoạch số 2996/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 - 2025
  • Kế hoạch số 2996/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 - 2025
  • 2996/KH-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  • 03/08/2022
  • Kế hoạch
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu