Kế hoạch 2433/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
  • Kế hoạch 2433/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
  • 2433/KH-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  • 30/06/2022
  • Kế hoạch
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu