Kế hoạch số 2870/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Kế hoạch số 2870/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 2870/KH-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  • 27/07/2022
  • Kế hoạch
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu