Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 53/2022/TT-BTC
  • Bộ Tài chính
  • Đồng chí Võ Thành Hưng - Thứ Trưởng Bộ Tài chính
  • 12/08/2022
  • Thông tư
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu