Kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT ngày 01/8/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025
  • Kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT ngày 01/8/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025
  • 134/KH-MTTQ-BTT
  • Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Hải - Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Phú Thọ
  • 01/08/2022
  • Kế hoạch
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu