Văn bản số 5045/VPCP-KSTT ngày 09/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản số 5045/VPCP-KSTT ngày 09/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • 5045/VPCP-KSTT
  • Văn phòng chính phủ
  • Đồng chí Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ
  • 09/08/2022
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu