Quyết định số 926/QD-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 926/QD-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 926/QD-TTg
  • Chính phủ
  • Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng chính phủ
  • 02/08/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu