Quyết định 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
  • 3360/QĐ-BNN-VPĐP
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • 06/09/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu