Hướng dẫn số 52/HD-MTTQ-BTT ngày 30/9/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ về việc Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Hướng dẫn số 52/HD-MTTQ-BTT ngày 30/9/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ về việc Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 52/HD-MTTQ-BTT
  • Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Hải - Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Phú Thọ
  • 30/09/2022
  • Hướng dẫn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu