Văn bản số 5155/BGDĐT-CSVC ngày 07/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các nội dung thành phần giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • Văn bản số 5155/BGDĐT-CSVC ngày 07/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các nội dung thành phần giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 5155/BGDĐT-CSVC
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 07/10/2022
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu