Văn bản số 3371/BCA-V05 ngày 26/9/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xác định xã không phức tạp về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • Văn bản số 3371/BCA-V05 ngày 26/9/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xác định xã không phức tạp về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 3371/BCA-V05
  • Bộ Công an
  • Đồng chí Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an
  • 26/09/2022
  • Hướng dẫn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu