Quyết định 1957/QĐ-BCT ngày 28/9/2022 của Bộ Công thương về việc Ban hành hướng dẫn chỉ tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định 1957/QĐ-BCT ngày 28/9/2022 của Bộ Công thương về việc Ban hành hướng dẫn chỉ tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • 1957/QĐ-BCT
  • Bộ Công Thương
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương
  • 28/09/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu