Quyết định số 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP ngày 12/10/2022về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng thôn mới, hướng tới nông mới thông minh giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP ngày 12/10/2022về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng thôn mới, hướng tới nông mới thông minh giai đoạn 2021-2025
  • 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP
  • BCĐ Trung ương các Chương trình MTQG
  • Đồng chí Lê Minh Hoan - Phó Trưởng ban - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • 12/10/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu