Quyết định số 792/QĐ-ĐCT ngày 5/10/2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 792/QĐ-ĐCT ngày 5/10/2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • 792/QĐ-ĐCT
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch
  • 05/10/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu