Văn bản số 2801/TNMT-CCMT ngày 26/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Văn bản số 2801/TNMT-CCMT ngày 26/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
  • 2801/TNMT-CCMT
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Đồng chí Nguyễn Bá Thọ - Phó Giám đốc
  • 26/10/2022
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu