Văn bản số 2848/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 12/10/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đánh giá, hồ sơ các tiêu chí: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực Lao động - Xã hội.
  • Văn bản số 2848/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 12/10/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đánh giá, hồ sơ các tiêu chí: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực Lao động - Xã hội.
  • 2848/LĐTBXH-VLATLĐ
  • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc sở
  • 12/10/2022
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu