Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL ngày 19/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện các tiêu chí lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL ngày 19/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện các tiêu chí lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • 03/HD-SVHTTDL
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Đồng chí Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở
  • 19/10/2022
  • Hướng dẫn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu