Quyết định 2332/QĐ-BCT ngày 7/11/2022 của Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện xét công nhậnTiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định 2332/QĐ-BCT ngày 7/11/2022 của Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện xét công nhậnTiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • 2332/QĐ-BCT
  • Bộ Công Thương
  • 07/11/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu