Hướng dẫn 3863/HD-BNN-TCCB ngày 30/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Hướng dẫn 3863/HD-BNN-TCCB ngày 30/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 3863/HD-BNN-TCCB
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí: Nguyễn Quốc Trị - Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • 30/05/2024
  • Hướng dẫn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu