Hướng dẫn số 38/HD-STTTT ngày 24/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các nội dung tiêu chí khu dân cư thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025
  • Hướng dẫn số 38/HD-STTTT ngày 24/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các nội dung tiêu chí khu dân cư thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025
  • 38/HD-STTTT
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở
  • 24/07/2023
  • Hướng dẫn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu