Nông thôn mới khởi sắc

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Tam Nông tích cực tham gia làm giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Làm đường giao thông nông thôn ở xã Hương Nộn.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Tam Nông đã sớm bắt tay vào thực hiện chương trình với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Trên cơ sở các chủ trương, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy Tam Nông đã ban hành nhiều Nghị quyết, UBND huyện ban hành các Kế hoạch và kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay, từ một miền quê nghèo còn nhiều khó khăn, ít lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội, Tam Nông đã có nhiều khởi sắc. 

Nhiều mô hình, dự án đầu tư phát triển sản xuất bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, nhân dân đã nắm bắt những tiến bộ KHKT để ứng dụng vào sản xuất, đã hình thành được mô hình sản xuất liên kết “4 nhà”. Cơ giới hóa sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh áp dụng và đã định hướng được sản xuất hàng hóa, sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn nhằm giảm thiểu chi phí, tăng thu nhập cho nhân dân. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao. Mặc dù nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ Nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và sức dân còn khó khăn, song huyện Tam Nông đã tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để xây dựng, hoàn thành các tiêu chí trong NTM. Tính từ tháng 1/2016 đến nay, toàn huyện huy động được 1.592.211,21 triệu đồng. Cụ thể, từ NSNN hỗ trợ là 278.306,01 triệu đồng; nhân dân hiến 179.592,9m2 đất làm đường giao thông nông thôn. đóng góp 20.745,0 triệu đồng và 13.378 ngày công để phục vụ xây dựng các công trình NTM.

Từ nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện đã được đầu tư hiệu quả, ghi dấu ấn trên nhiều công trình. Trong đó, giao thông nông thôn có nhiều cải thiện rõ rệt. Hiện nay, toàn huyện đã cứng hóa được 60,1km/64km đường huyện, đạt 93,9%; cứng hóa 442km/645km đường giao thông nông thôn (đường trục thôn, đường liên thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng) đạt 68,44%. Phấn đấu hết năm 2020 sẽ có 19/19 xã đạt tiêu chí này (đạt 100%). Hệ thống kênh mương được xây dựng và cứng hóa đảm bảo việc tới tiêu chủ động và đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh cũng như quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ. Điện nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa ở xã, nhà văn hóa khu dân cư cơ bản đã đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân. 

Phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, do đó huyện Tam Nông đã tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới sự phát triển bền vững. Tính đến cuối năm 2019, 12/19 xã có thu nhập trên 33 triệu đồng/người/năm. Số lao động trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện có việc làm thường xuyên chiếm 75%, chủ yếu làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn, một số khác tham gia lao động sản xuất nông nghiệp và làm việc theo thời vụ, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Vấn đề giáo dục không ngừng được nâng cao, xây dựng thêm các trường học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
Từ những kết quả thực hiện nội dung của Chương trình xây dựng NTM, số xã của huyện Tam Nông được công nhận đạt chuẩn NTM tính  đến hết năm 2019 là 9/19 xã. Cụ thể, năm 2016 huyện có 4 xã được công nhận xã NTM: Dậu Dương, Hương Nộn, Thượng Nông, Cổ Tiết; năm 2017 có 2 xã được công nhận: Hồng Đà, Vực Trường; năm 2018 có 3 xã được công nhận: Tứ Mỹ, Tề Lễ, Hương Nha. Dự kiến đến năm 2020, số xã đạt chuẩn NTM tăng thêm 2 xã, nâng tổng số lên 11 xã đạt chuẩn NTM, đạt 183,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy. 

Tuy còn nhiều khó khăn, song những kết quả đạt được trong xây dựng NTM sẽ là động lực để huyện Tam Nông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu ở giai đoạn tiếp theo. Trong đó trọng tâm là tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ. Xây dựng nền nông nghiệp tập trung, toàn diện, trọng điểm theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa tạo tiền đề cho việc hình thành các khu nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao. Xây dựng đời sống văn hóa mới, tiên tiến, phong phú phù hợp với từng địa phương; hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh, trật tự được giữ vững. Tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã, khu dân cư, khu dân cư kiểu mẫu đã đạt chuẩn NTM…

                                                                                                                                   Bạch Dương

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website