Huyện Thanh Sơn đăng ký xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014-2015

BẢN ĐĂNG KÝ XÃ, HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
HUYỆN THANH SƠN NĂM 2014-2015

1.Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới: Huyện Thanh Sơn năm đăng ký: Không
2.Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014-2015: Không có
3.Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016-2020:

STT

Tên xã

Nội dung

Năm đăng ký đạt chuẩn

1

Xã Lương Nha

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

13/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,5,6,7,11,17

2

Xã Cự Thắng

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

12/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,6,9,10,11,17

3

Xã Địch Quả

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

11/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,4,6,7,9,13,16,17

4

Xã Sơn Hùng

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

10/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,5,6,7,10,11,12,17

5

Xã Hương Cần

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

10/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,4,5,9,11,13,15,17

6

Xã Võ Miếu

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

9/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,5,6,7,9,10,11,16,17

7

Xã Thắng Sơn

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

8/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,17

8

Xã Cự Đồng

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

8/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,5,6,9,10,11,12,14,16,17

9

Xã Thạch Khoán

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

8/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,6,7,9,10,11,12,13,15,17

10

Xã Tất Thắng

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

8/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,4,5,6,7,9,10,11,16,17

11

Xã Giáp Lai

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

7/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,4,6,7,9,10,11,13,14,15,17

12

Xã Tinh Nhuệ

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

6/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,17

13

Xã Thục Luyện

Năm đạt chuẩn

2020

Số tiêu chí đã đạt

6/19

Các tiêu chí chưa đạt

2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website