Thanh Sơn đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Năm 2022, huyện đã kiểm tra, rà soát 5 xã trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, kết quả cụ thể: Xã Võ Miếu đạt 13/19 tiêu chí, xã Cự Thắng đạt 13/19 tiêu chí, xã Cự Đồng đạt 13/19 tiêu chí, xã Hương Cần đạt 14/19 tiêu chí, xã Thạch Khoán đạt 13/19 tiêu chí. Trong đó dự kiến xã đạt chuẩn NTM năm 2023 là xã Võ Miếu; các xã còn lại dự kiến đạt chuẩn trong năm 2025.

Đối chiếu với bộ tiêu chí mới tại QĐ 2517-QĐ-UBND ngày 23/9 của UBND tỉnh, một số xã còn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí.

Đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận về giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung giải pháp hoàn thành tiêu chí điểm vui chơi giải trí, xóa nhà tạm...; xây dựng phương án, bố trí, huy động, lồng ghép kinh phí thực hiện. Các xã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêu chí về môi trường, văn hoá, quốc phòng và an ninh...

Trong thời gian tới, huyện Thanh Sơn tiếp tục huy động mọi nguồn lực và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn để tiếp tục xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với 5 xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Khẩn trương rà soát lại tiến độ, kết quả thực hiện; đối với các tiêu chí chưa đạt cần xác định rõ nguồn lực, tập trung xây dựng kế hoạch, phấn đấu để thực hiện đạt kết quả cao nhất. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo tối ưu hóa nguồn vốn huyện đã phân bổ; chú trọng giải quyết, cải thiện vấn đề cảnh quan môi trường, thu gom rác thải. Đối với xã Võ Miếu, cần tập trung xây dựng và hoàn thiện đề án xây dựng xã nông thôn mới, trong đó có kế hoạch, giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện các tiêu chí.

                                                                                                                 Anh Hoàng (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website